Medezeggenschapsraad

Elke openbare school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het team. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR overlegt met schoolleiding en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

 • vaststellen formatie- en activiteitenplan;
 • onderhouden van contacten met schoolleiding en schoolbestuur;
 • bepalen van standpunt t.a.v. gemeentelijk beleid;
 • volgen en mede inhoud geven aan de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • toetsing personeelsbeleid, vaststellen vakanties en vrije dagen.

De MR heeft 2 soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beide instemmen met het schoolplan en de veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders worden betrokken bij hulp in en aan de school. Vooral betrokkenheid van ouders bij het opstellen van het schoolplan is belangrijk. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de schoolleiding moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)

De MR van de Oosterschool bestaat  drie ouders en drie leraren. De samenstelling van de MR is als volgt:

 • Dhr. René Perton -  voorzitter         
 • Dhr. Emyl Smid
 • Mw. Hilda Koning
 • Mw. Nienke Bos
 • Mw. Anneke Bos
 • Mw. Linda Pals
   

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad van onze school is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad SOOOG breed , waarvan onze school deel uitmaakt.  In de GMR komen alleen zaken aan de orde die van bovenschools belang zijn. Ook hier is, afhankelijk van het onderwerp, sprake van advies- en instemmingsrecht. Alle afzonderlijke MR-en hebben hiervoor een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR. Ook de GMR bestaat uit twee geledingen: ouders en leerkrachten.

Openbaarheid vergaderingen

Vergaderingen van de MR en de GMR zijn, mits de agenda dit toelaat, in principe altijd openbaar. Indien u een vergadering bij wilt wonen, moet u dit vooraf aan de voorzitter kenbaar maken. U kunt contact met de MR opnemen door een e-mail te sturen naar het algemeen mailadres van de Oosterschool, onder vermelding van MR.

 OBS Oosterschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 233

9695 AH Bellingwolde

0597-531619

obsoosterschool@sooog.nl